IMG-20191017-WA0013
שלום בן חור

שלום בן חור

הוצאה לפועל

פשיטת רגל הוא הליך המיועד לאנשים חדלי פירעון, קרי, אדם שחובותיו גבוהים ואין ביכולתו לפרוע אותם ואין בידיו נכסים. הליך פשיטת הרגל נועד לרכז את פעולות הגביה של כלל נושי החייב במסגרת בקשה המוגשת לבית המשפט המחוזי שבמקום מגוריו של החייב או במקום עסקיו, ומנוהל ע"י כונס הנכסים והמנהל המיוחד שמתנה בתור זרועו הארוכה של כונס הנכסים הרשמי ובפיקוח מלא של בית המשפט.
הליך זה נועד בראש ובראשונה לתת אפשרות לחייבים חדלי פירעון הזדמנות לפתוח דף חדש בחייהם ולהסדיר את חובותיהם ומיועד רק לגבי אדם פרטי , שותפות ואו עיזבון. חשוב להבדיל בין יחיד פושט רגל לבין חברה פושטת רגל שלגביה הסדרת חובותיה נעשית מכח פקודת החברות ולא מכח פקודת פשיטת הרגל. הליך פשיטת הרגל יכול להיות יזום הן ע"י החייב עצמו עם הגשת בקשתו למתן צו הכינוס, והן ע"י נושי החייב בקשה נושה למתן צו כינוס, והכל לאחר עמידה בתנאי בסיס לזכאות כניסה להליך
מטרת ההליך
המטרה המרכזית שלשמה חוקקה פקודת פשיטת הרגל היא להביא לאיזון בין אינטרסים מנוגדים הן של החייב והן אינטרס הנושים לקבל את זכויותיהם הקנייניות. ולכן בהליך פשיטת הרגל בעלי התפקיד ובראשם כונס הנכסים תפקידו לכנס כל נכסי החייב, לממשם, ולחלקם בין הנושים, והחלוקה נעשית בהתאם לדין הקדימה בין הנושים ביחס שקבוע בפקודה . התכלית המרכזית של ההליך היא בסופו של דבר להעניק לחייב את ההפטר מחובותיו. השלבים המרכזים בהליך פשיטת הרגל לבקשת החייב. 1. בקשה למתן צו הכינוס 2. בדיקת הבקשה ע"י כונס הנכסים שהתנאי המקדמיים הושלמו. 3. פתיחת התיק בבית המשפט המחוזי. 4. מתן צו כינוס. 5. הגשת דוחות דו חודשים – וחקירת החייב ע"י המנהל המיוחד. 6. דיון הכרזת החייב כפושט רגל. 7. בקשת למתן הפטר. 8. חלוקת הנכסים בין הנושים.
הרפורמה החדשה בהליך פשיטת הרגל
בעבר הליך פשיטת הרגל היה ארוך ומורכב וחייבים היו מצויים בהליך שנים רבות וללא אופק ו/או צפי לסיום ההליך. החל מיום הראשון בספטמבר 2013 הונהגה רפורמה בהליך פשיטת הרגל על ידי הכונס הרשמי כך שתיקי פשיטת רגל שיפתחו ינוהלו לפי מתכונת עבודה מוגדרת שהמטרה העיקרית לקצר ולייעל את הליכי פשיטת הרגל.
עיקרי הרפורמה:
הדיון בהכרזת החייב כפושט רגל יהא בתוך 18 חודשים ממתן צו הכינוס. תכנית הפירעון לחייב תקצב לתקופה של 3 שנים מינוי מנהל מיוחד ע"י כונס הנכסים עם צו הכינוס. תפקידו בחינת תביעות החוב, חקרית החייב על נכסיו, תם לב ביצירת החובות, בדיקה כלכלית ואיתור נכסים, גיבוש תכנית פירעון, מימוש נכסי החייב וחלוקה בין הנושים בסדרי העדיפיות הנהוגות. לאחר עמידה החייב בתכנית הפירעון שנקבע ינתן צו הפטר מחובותיו. הזכאות להפטר חלוט עם הכרזת החייב כפושט רגל תלויה בקביעה כי "אין תועלת לנושים מניהול ההליך"
אזהרה! האמור במאמר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמורים באתר מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

Share this post

Share on facebook
Share on print
Share on email
Call Now Buttonחייגו עכשיו
שינוי גודל גופנים